ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਬਰਾ Browਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ PDF ਮਿਲਾ

ਮੁਫਤ ਨੇਟਿਵ ਪੀਡੀਐਫ ਟੂਲ. ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾ Browਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੁੱਟੋ
ਜਾਂ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੋਪ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰੋ
ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰੋ
ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਰਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ~ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ...